justlife

239 tekstów – auto­rem jest jus­tli­fe.

Ba­danie uk­ry­tej prawdy.

Jes­tem po­między obo­zami, próbując doszu­kać się praw­dy gdzieś da­leko,w głębi te­go,co się wy­darzyło. Każdy jest od niej od­dzielo­ny włas­nym, chro­niącym od niej umysłem. Je­dyna dro­ga to ob­serwac­ja. Po cichu. Bez [...] — czytaj całość

myśl • 18 października 2015, 08:31

Gra senna

Niekon­tro­lowa­ny sen prze­pełnia za­rem doznań
Pie­szcza­cych głod­ne de­likat­nych cier­ni zmysly

Uno­si się w po­wiet­rzu poz­wa­lając wdychać
Ciężar prag­nień niepo­koju

Niebez­pie­czeństwo wul­ka­nu trys­ka
Tu­lac mnie do wnętrza brud­ne­go myśli

Do­tyk niewidzial­ny prze­wiewa ba­wiąc się
Ciałem win­nym grzechów

Dreszcze na­ras­tają

Od­dech cięższy je­kow doznaniami
Każe nie myśleć

Nie ma kon­sekwen­cji

Czys­ta przy­jem­ność poz­ba­wiona życia 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 12 października 2015, 22:25

Przyszłość tworzy te­raźniej­szość,te­raźniej­szość to przeszłość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 października 2014, 19:20

* * *

Kiedy śmierć
przy­tuli Twe lica,
gdy poczu­jesz od­dech tępy
wtem przy­pom­nij so­bie słowa
wie­cznej przysięgi:
,,Będę kochała aż do śmierci"

No i spełniło się
com powiedziala
w połowie...
Bo jam kochac przestała,podczas
gdy Ty leżysz mar­twy w grobie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 października 2014, 19:57

Moja droga przyjaciółko-anoreksjo.

Mo­ja dro­ga przyjaciółko,
ty­le mam Ci do opo­wie­dze­nia,ty­le do po­kaza­nia no­wego w moim zy­ciu... Daw­no nie roz­ma­wiałyśmy... Myślałam,wręcz czułam,że po­godziłam sie ze stratą Ciebie,że nie bra­kuje mi godzin,ja­kie ze sobą spędzałyśmy...
Jed­nak... my­liłam się. Czuję,że wra­casz,kiedy jes­tem sa­mot­na,kiedy tak mi źle... Chcę Cię zno­wu obok siebie,lecz...
Mo­ja dro­ga przy­jaciółko,prosze... zos­taw mnie... 

list
zebrał 5 fiszek • 12 kwietnia 2014, 19:44

Ed Gein

Podążam
widzę ją

Piękne
długie nogi
oczy
wy­dają się patrzeć
spoglądać właśnie na mnie

idę dalej
złocis­te włosy mienią się w słońcu

podziwiam
myśląc:
cieka­we
jak jej głowa
wyglądałaby
na­bita
na kij... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 31 października 2013, 20:13

Mor­derca czai się w każdym z nas. To nasz umysł,który za­bija nas od środka. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 września 2013, 19:12

* * *

Tak mi­ja dzień za dniem,
w po­goni za myślami
zat­rzy­muję się

Wszys­tko wiruje,
za­mienia się w nicość...

Zos­taję ja i mo­je myśli,
sam na sam,
niczym kochan­ko­wie,

sple­ceni obłokiem
z marzeń,
ze snów. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 sierpnia 2013, 20:02

To nie jest niez­ro­zumienie. Ro­zumiesz,co chcesz zrozumieć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 sierpnia 2013, 23:21

Praw­da jest sztuką nie daną grać wszys­tkim aktorom... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 sierpnia 2013, 12:15

justlife

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

justlife

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

18 października 2015, 08:31justlife do­dał no­wy tek­st Badanie uk­ry­tej praw­dy. Jes­tem po­między [...]

12 października 2015, 22:25justlife do­dał no­wy tek­st Gra sen­na

3 października 2014, 19:41justlife sko­men­to­wał tek­st Przyszłość tworzy te­raźniej­szość,te­raźniej­szość to [...]

3 października 2014, 19:20justlife do­dał no­wy tek­st Przyszłość tworzy te­raźniej­szość,te­raźniej­szość to [...]

3 października 2014, 17:53zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Kiedy śmierć przy­tuli Twe li­ca, gdy [...]

2 października 2014, 19:57justlife do­dał no­wy tek­st Kiedy śmierć przy­tuli Twe li­ca, gdy [...]